เกี่ยวกับเรา

แคมเปญ “Mercy is Power พลังที่แท้จริงเกิดจากความเมตตา ชีวิตช้างและเสือ”

มีเป้าหมายคือการปรับเปลี่ยนทัศนคติ และพฤติกรรมเพื่อให้ผู้บริโภคไม่ซื้อ ไม่ครอบครองเครื่องราง
ที่ได้มาจากการพรากชีวิตช้างและเสือ โดยแคมเปญนี้เกิดจากความร่วมมือของหน่วยงานดังต่อไปนี้

กรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช กระทรวงทรัพยากร ธรรมชาติ และสิ่งแวดล้อม หน่วยงานราชการไทยที่มีภารกิจ เพื่อ

  1. 1. อนุรักษ์ คุ้มครองและฟื้นฟูทรัพยากรป่าไม้และสัตว์ป่า
  2. 2. วิจัย พัฒนาและให้บริการด้านวิชาการ
  3. 3. บริหารจัดการทรัพยากรป่าไม้และสัตว์ป่า โดยใช้เทคโนโลยีที่เหมาะสม
  4. 4. ส่งเสริมการใช้ประโยชน์จากทรัพยากรธรรมชาติด้วยวิธีการที่สมดุลและยั่งยืน

    http://portal.dnp.go.th/Main

เครือข่ายเฝ้าระวังการค้าสัตว์ป่าและพืชป่า (TRAFFIC)

เป็นองค์กรไม่แสวงผลกำไรชั้นนําที่ทํางานทั่วโลกเกี่ยวกับการค้าสัตว์ป่าและพืชป่าในบริบทของการอนุรักษ์ความหลากหลายทางชีวภาพและการพัฒนาที่ยั่งยืน

www.traffic.org

โครงการพัฒนาแห่งสหประชาชาติ (United Nations Development Programme)

เป็นองค์กรชั้นนำขององค์การสหประชาชาติที่ทำงานเพื่อลดช่องว่างความยากจน ความไม่เสมอภาคและการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศในการทำงานร่วมกับกลุ่มผู้เชี่ยวชาญ และพันธมิตรใน 170 ประเทศ UNDP ช่วยประเทศต่างๆ ในการคิดค้นทางแก้ปัญหาแบบองค์รวม ที่มีความยั่งยืนต่อผู้คนและโลก

www.th.undp.org, https://www.facebook.com/UNDPThailand

กองทุนสิ่งแวดล้อมโลก (Global Environment Facility)

ก่อตั้งขึ้นเมื่อปี 2534 เพื่อให้การสนับสนุนแก่ประเทศที่กำลังพัฒนา และประเทศที่กำลังปรับเปลี่ยน ระบบเศรษฐกิจให้สามารถดำเนินโครงการที่เน้นการปกปักรักษาสิ่งแวดล้อมโลก โดยนับตั้งแต่ก่อตั้งได้มีการให้ทุนมากกว่า 21,100 ล้านเหรียญสหรัฐ และยังช่วยระดมทุนอีกกว่า 114,000 ล้านเหรียญสหรัฐ เพื่อโครงการมากกว่า 5,000 โครงการที่ทำงานแก้ไขปัญหาสิ่งแวดล้อมใน 170 ประเทศทั่วโลก

https://www.thegef.org

Global Wildlife Program (GWP)

GWP ได้รับเงินทุนสนับสนุนจาก GEF และบริหารจัดการโดยธนาคารโลก (World Bank) โครงการนี้ประกอบไปด้วยโครงการย่อย 37 โครงการใน 32 ประเทศ ครอบคลุมทวีปแอฟริกา เอเชียและลาตินอเมริกา โดยมีวัตถุประสงค์ในการต่อต้านการค้าสัตว์ป่าที่ผิดกฎหมาย และส่งเสริมเศรษฐกิจบนฐานของสัตว์ป่า

https://www.worldbank.org/en/programs/global-wildlife-program